Bảng Tổng Hợp Các Năm Sản Xuất Đàn Piano Yamaha Dáng Đứng (Upright Piano) tương ứng theo Model

Bảng Tổng Hợp Các Năm Sản Xuất Đàn Piano Yamaha Dáng Đứng (Upright Piano) tương ứng theo Model

Dữ Liệu Cập Nhật Đến tháng 3 2021

 

Phân Dòng Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

#100 1948 1953
#200 1948 1953
#300 1946 1953

Dòng B

b113 2010.11
b121 2010.11
b113MW 2013.03
b113DMC 2016.05
b113PWH 2016.05

Dòng U

U1A (2 pedal) 1954 1959
U1B 1954 1959
U1C 1954 1959
U1D 1959 1965.12
U1E 1965.12 1970.03
U1F 1970.03 1971.03
U1G 1971.03 1972.05
U1H 1972.05 1980.09
U1M 1980.09 1982.12
U1A 1982.12 1987.03
U10Bl 1987.04 1989.09
U10A 1989.10 1994.03
U100 1994.03 1997.08
U2A 1954 1963
U2B 1963 1965.09
U2C 1965.09 1970.09
U2F 1970.03 1971.03
U2G 1971.03 1972.05
U2H 1972.05 1980.09
U2M 1980.09 1982.12
U2A 1982.12 1987.03
U3A 1954 1959
U3B 1954 1963
U3C 1959 1965
U3D 1959 1964
U3E 1965.05 1970.03
U3F 1970.03 1971.03
U3G 1971.03 1972.04
U3H 1972.04 1980.09
U3M 1980.09 1982.12
U3A 1982.12 1987.02
U30Bl 1987.04 1989.09
U30A 1989.10 1994.03
U300 1994.03 1997.08
U5A 1961 1964.10
U5B 1964.10 1970.03
U5C 1970.03 1971.03
U5D 1971.03 1972.04

 

U5H 1972.04 1974.04
U7A 1964.11 1970.03
U7B 1970.03 1971.03
U7C 1971.03 1972.05
U7H 1972.05 1974.04

Dòng U Vân Gỗ

U10Wn 1987.04 1989.09
W1AWn 1989.10 1994.03
U100Wn 1994.03 1997.03
U10Tk 1987.04 1989.09
U10WnC 1987.04 1989.09
U10BiC 1987.04 1989.09
W1ABiC 1989.10 1994.03
U100BiC 1994.03 1995.07
U100Sa 1995.11 1997.02
U30Wn 1987.04 1989.09
W3AWn 1989.10 1994.03
U300Wn 1994.03 1997.08
U30Sa 1987.04 1989.09
U30Rw 1987.04 1989.09
U30BiC 1987.04 1989.09
W3ABiC 1989.10 1991.12
U30MhC 1987.04 1989.09
W3AMhC 1989.10 1994.03
U300MhC 1994.03 1997.07
U30ChC 1987.04 1989.09

Dòng UX

YUS 1980.09 1982.12
UX1 1982.12 1988.03
UX10Bl 1988.04 1990.03
UX10A 1990.04 1994.03
UX100 1994.03 1997.08
UX2 1983.10 1988.03
UX 1975.05 1980.09
YUX 1980.09 1982.12
UX3 1982.12 1988.03
UX30Bl 1988.04 1990.03
UX30A 1990.04 1994.03
UX300 1994.03 1997.08
YUA 1978.09 1982.12
UX5 1982.12 1988.03
UX50Bl 1988.04 1990.03
UX50A 1990.04 1994.03
UX500 1994.03 1997.08

Dòng UX Vân Gỗ

UX10Wn 1988.04 1990.03
WX1AWn 1990.04 1991.12
UX10WnC 1988.04 1990.03
WX1AWnC 1990.04 1991.12
UX10BiC 1988.04 1990.03

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

Dòng UX Vân Gỗ

UX30Wn 1988.04 1990.03
WX3AWn 1990.04 1994.03
UX300Wn 1994.03 1997.08
UX30WnC 1988.04 1990.03
UX30BiC 1988.04 1990.03
WX3ABiC 1990.04 1994.03
UX300BiC 1994.03 1996.05
WX102R 1985.09 1988.03
UX50Rw 1988.04 1990.03
WX106W 1985.09 1988.03
UX50WnC 1988.04 1990.03
WX5AWnC 1990.04 1994.03
UX500WnC 1994.03 1995.04

Dòng W

W101 1974.11 1980.09
W101B 1980.09 1982.09
W102 1974.07 1980.09
W102B 1980.09 1984.10
W102BW 1984.10 1987.02
W102BS 1984.10 1987.02
W103 1974.07 1980.09
W103B 1980.09 1982.09
W104 1975.05 1980.09
W104B 1980.09 1982.09
W105 1975.05 1980.05
W106 1977.05 1980.09
W106B 1980.09 1984.10
W106BM 1984.10 1987.02
W106BB 1984.10 1987.02
W107B 1982.09 1984.10
W107BR 1984.10 1987.02
W107BT 1984.10 1987.02
W108B 1982.09 1984.10
W108BS 1984.10 1987.02
W109B 1982.09 1984.10
W109BT 1984.10 1987.02
W110BA 1983.10 1984.10
W110BC 1983.10 1984.10
W110BB 1984.10 1987.02
W110BS 1984.10 1987.02
W110BW 1984.10 1987.02
W110BD 1984.10 1987.02
W120BS 1984.10 1987.02
W120BW 1984.10 1987.02
W116WT 1986.11 1990.03
W116BT 1986.11 1990.03
W116HC 1986.11 1990.03
W116SC 1986.11 1990.03

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

Dòng W

W201 1978.09 1982.09
W201B 1982.09 1984.10
W201BW 1984.10 1990.03
W201Wn 1990.04 1994.05
W202 1978.09 1982.09
W202B 1982.09 1984.10
W202BW 1984.10 1990.03
W202Wn 1990.04 1991.03
W301Wn 1989.07 1991.03
W302Sa 1989.07 1991.03
W303Wn 1989.07 1991.03
W311WnC 1989.07 1991.03
W500Wn 1991.06 1994.03
W500WnC 1991.06 1994.03
W100Wn 1991.10 1993.10
W100WnC 1991.10 1994.08
W100MC 1993.10 1996.05
W100MW 1993.10 1997.04
W100MO 1993.10 1996.05
W110WnC 1994.09 1997.04

Dòng LU

LU101 1982.12 1985.02

Dòng L

L101 1979.07 1982.09
L102 1979.07 1982.09

Dòng M

M1A 1965.05 1974
M2B 1965.05 1969.06
M2C 1965.05 1969.06
M2H 1969.06 1972.07

Dòng MC

MC101 1985.03 1986.10
MC201 1985.03 1986.10
MC202 1985.03 1987.02
MC203 1985.03 1987.02
MC204 1985.03 1987.02
MC301 1985.03 1988.03
MC10Bl 1988.04 1990.03
MC10A 1990.04 1994.03
MC90 1994.03 1997.08
MC108C 1986.11 1990.03
MC108E 1986.11 1990.03
MC108O 1986.11 1989.06
MC108W 1986.11 1988.06
MC108H 1986.11 1988.06
MC10WnC 1988.04 1990.03
MC1AWnC 1990.04 1994.03
MC90WnC 1994.03 1997.08
MC10BiC 1988.04 1990.03
MC1ABiC 1990.04 1991.12

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

Dòng MI

MI101A 2002.03 2003.02
MI101B 2002.03 2003.02
MI102 2002.03 2010.08
MI201 2003.03 2010.08
MI301 2003.03 2005.09

Dòng T101

T101W 2002.03 2003.02
T101C 2002.03 2003.02

Dòng YM

YM10 1997.08 2001.07
YM5 2001.09 2010.12
YM11 2001.08 2006.09

Dòng YM Vân Gỗ

YM11Wn 2001.08 2006.07
YM11Sa 2001.11 2005.09

Dòng YU

YU1 1997.08 2001.07
YU3 1997.09 2001.07
YU5 1997.08 2001.07
YU10 2001.08 2006.09
YU30 2001.08 2006.09
YU30LE 2002.03 2002.12
YU30BM 2002.03 2004.04
YU30CE 2004.05 2005.09
YU50 2001.08 2006.09
YU11 2006.09
YU33 2006.09

Dòng YU Vân Gỗ

YU1Wn 1997.08 2001.07
YU3Wn 1997.09 2001.07
YU5Wn 1997.09 2001.07
YU3Sa 1998.06
YU3MhC 1999.05 2001.09
YU3WnC 1999.05 2001.09
YU10Wn 2001.08 2006.09
YU10WnC 2001.08 2006.07
YU10MhC 2001.08 2006.09
YU30Wn 2001.08 2006.09
YU30WnC 2001.08 2006.07
YU30MhC 2001.08 2006.09
YU50Wn 2001.08 2006.09
YU50WnC 2001.08 2006.07
YU50MhC 2001.08 2006.09
YU11W 2006.09 2010.08
YU33W 2006.09 2010.08

Dòng YUS

YUS1 2006.09
YUS3 2006.09
YUS5 2006.09

Dòng YUS Vân Gỗ

YUS1Wn 2006.09
YUS1MhC 2006.09
YUS3Wn 2006.09
YUS3MhC 2006.09

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

YUS5Wn 2006.09
YUS5MhC 2006.09

Dòng SU7

SU7 2005.02

Dòng YF ( Piano hướng đến trang trí nội thất)

YF101W 2003.03
YF101C 2003.03
M2SDW 2014.05 2018.03

Dòng F đời mới có bộ tự chơi

F101 1982.07 1985.11
F102 1982.07 1985.11
F102Bl 1983.07 1985.11
F102Aw 1983.10 1985.11
F103Bl 1983.07 1985.11
F103Aw 1983.10 1985.11

Dòng MX có bộ tự chơi

MX100 1986.04 1989.05
MX100M 1989.05 1990.10
MX101 1990.11 1991.12
MX100R 1986.04 1989.05
MX100MR 1989.05 1990.10
MX101R 1990.11 1993.01
MX200 1986.04 1989.05
MX200M 1989.05 1990.10
MX202 1990.11 1991.12
MX200R 1986.04 1989.05
MX200MR 1989.05 1990.10
MX202R 1990.11 1992.10
MX300 1988.04 1989.05
MX300M 1989.05 1990.10
MX303 1990.11 1991.12
MX300R 1988.04 1989.05
MX300MR 1989.05 1990.10
MX303R 1990.11 1992.11
MX90Bl 1988.06 1989.05
MX90RBl 1988.06 1989.05
MX90WnC 1988.06 1989.05
MX90RWnC 1988.06 1989.05
MX90BiC 1988.06 1989.05
MX90RBiC 1988.06 1989.05

Dòng SX có bộ tự chơi

SX100Bl 1989.05 1990.10
SX101Bl 1990.11 1994.03
SX100RBl 1989.05 1990.10
SX101RBl 1990.11 1994.03
SX100WnC 1989.05 1990.10
SX101WnC 1990.11 1991.12
SX100RWnC 1989.05 1990.10
SX101RWnC 1990.11 1994.03

Dòng HQ

HQ90 1993.10 1994.03
HQ90B 1994.03 1996.10
HQ100 1992.11 1994.07

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

HQ100Wn 1992.11 1994.08
HQ100BWn 1994.09 1996.10
HQ300 1992.10 1994.07
HQ300B 1994.08 1996.10

Dòng HQ silent

HQ90SXG 1996.12 1997.08
HQ100SX 1995.06 1996.10
HQ100SXG 1996.12 1997.08
HQ300SX 1995.06 1996.10
HQ300SXG 1996.12 1997.08

Dòng YU silent

YU1SXG 1997.08 1999.07
YU3SXG 1997.09 1999.07
YU5SXG 1997.08 1999.07
YU1SXGZ 1999.08 2001.07
YU3SXGZ 1999.08 2001.07
YU5SXGZ 1999.08 2001.07
YU10SEB 2001.08 2006.09
YU30SEB 2001.08 2006.09
YU50SEB 2001.08 2006.09

Dòng YM Silent

YM10SXGZ 2000.08 2001.07
YM11SXGZ 2001.08 2006.09

Dòng YP Silent

YP10 2003.10 2005.09
YP30 2003.10 2005.09

Dòng YUS silent

YUS1SEB 2006.09 2008.08
YUS3SEB 2006.09 2008.08
YUS5SEB 2006.09 2008.08

Dòng Disklaview YUS

YUS1DKV 2009.03 2015.11
YUS3DKV 2009.03 2015.11
YUS5DKV 2009.03 2015.11
YUS1ENST 2016.12
YUS3ENST 2016.12
YUS5ENST 2016.12

Dòng U silent

U5AS 1993.10 1995.12
U50SX 1995.05 1997.08
U100SX 1995.05 1997.08
U30AS 1993.10 1994.03
U300S 1994.03 1995.07
U300SX 1995.05 1997.08

Dòng YM silent

YM10S 1999.08 2001.07
YM5S 2001.09 2004.09
YM11SZ 2001.08 2006.09
YM5SC 2005.05 2006.08
YM5SD 2006.09 2010.12

Dòng YS silent

YS10 2003.04 2004.03
YS30 2003.04 2004.03
YS10SB 2004.05 2006.05
YS30SB 2004.05 2006.05

 

 

Phân Khúc Sản Phẩm

 

Model

 

Năm Sản Xuất

Dòng YU Silent

YU1S 1997.08 1999.07
YU3S 1997.09 1999.07
YU1SZ 1999.09 2001.07
YU3SZ 1999.09 2001.07
YU5SZ 1999.09 2001.07
YU10SB 2001.08 2006.09
YU30SB 2001.08 2006.09
YU50SB 2001.08 2006.09
YU11SD 2006.09 2012.12
YU33SD 2006.09 2012.12
YU11SG2 2013.01 2018.06
YU33SG2 2013.01 2018.05
YU11SH2 2018.08
YU33SH2 2018.08

Dòng YUS silent

YUS1SG 2006.10 2012.12
YUS3SG 2006.10 2012.12
YUS5SG 2006.10 2012.12
YUS1SH 2013.01 2018.06
YUS3SH 2013.01 2018.06
YUS5SH 2013.01 2018.06
YUS1SH2 2018.08
YUS3SH2 2018.08
YUS5SH2 2018.08

Dòng YC silent

YC1SG 2009.10 2012.12
YC1SH 2013.01 2018.05

Dòng b (b nhỏ)

b113SD 2010.11 2012.12
b121SD 2010.11 2012.12
b113SG2 2013.01 2018.06
b121SG2 2013.01 2018.06
b113SC2 2018.08
b121SC2 2018.08

Dòng Piano chuyển được tone

YU11SHTA 2015.03 2018.05
YUS1SHTA 2015.10 2018.05
YUS3SHTA 2015.10 2018.05
YUS5SHTA 2015.10 2018.05
YU11TA2 2018.09
YUS1TA2 2018.09
YUS3TA2 2018.09
YUS5TA2 2018.09