You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C1 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C1

Yamaha C1 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1994 cho đến năm 2009.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn thính phòng