You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C3 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C3

Yamaha C3 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1994 cho đến tháng 9 năm 1999.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn