You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C3A 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C3A

Yamaha C3A là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 1 năm 1985 cho đến tháng 8 năm 1988.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn