You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C5L 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C5L

Yamaha C5L là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 06 năm 2007.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn