You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C6L 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C6L

Yamaha C6L là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 06 năm 2007.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn