You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha G2E 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha G2E

Yamaha G2E là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 01 năm 1971 cho đến tháng 9 năm 1985.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn