You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha G3D 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha G3D

Yamaha G3D là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 12 năm 1967 cho đến tháng 12 năm 1970.Một mẫu đại dương cầm tiêu biểu