You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha S400B 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha S400B

Yamaha S400B là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 7 năm 1982 cho đến tháng 2 năm 1990.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn