You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C3AE 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C3AE

Yamaha C3AE là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 3 năm 2002 cho đến tháng 3 năm 2003.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn