You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C3L 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C3L

Yamaha C3L là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1999 cho đến tháng 6 năm 2007.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn