You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C3XA 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C3XA

Yamaha C3XA là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 9 năm 1994 cho đến tháng 7 năm 2012.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn