You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C5 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C5

Yamaha C5 là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1979 cho đến tháng1 năm 1985.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn