You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C7A 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C7A

Yamaha C7A là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1983 cho đến tháng 8 năm 1988.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn