You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha C7E 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha C7E

Yamaha C7E là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 10 năm 1990 cho đến tháng 9 năm 1994.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn