You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha G3B 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha G3B

Yamaha G3B là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 4 năm 1988 cho đến tháng 9 năm 1990.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn