You dont have javascript enabled! Please enable it! 【Grand Piano Yamaha G5A 】 ✅ Thiên Di Piano ✆ 0888 15 15 88

Grand Piano Yamaha G5A

Yamaha G5A là sản phẩm đàn Grand Piano được sản xuất từ khoảng tháng 09 năm 1985 cho đến tháng 3 năm 1988.Một mẫu đại dương cầm tiêu chuẩn